www.asphalting.org
Send e-mail
Контакти Контакты Dobrobud Контакти Контакты Dorstroy
Пн. / Сб. : 09.00 - 18.00
Одеса Одесса

Техніка безпеки Техника безопасности

Безпека понад усе. Безопасность превыше всего.

Безпека у пункті доставки. Безопасность в пункте доставки.

Доступ та початкове навчання 1. Доступ и начальное обучение 1.1.

Водій, який здійснює доставку асфальту, повинен пройти початковий інструктаж з безпеки об'єкта, який повинен включати передачу водію плану об'єкта. Початкове навчання має бути задокументовано, підписано та зазначено дату. Водитель, осуществляющий доставку асфальта, должен пройти первоначальный инструктаж по безопасности объекта, которая должна включать передачу водителю плана объекта. Начальное обучение должно быть задокументировано, подписано и отмечена дата.
1.2.
Якщо водіям необхідно вийти з транспортних засобів доставки, наприклад, у пункті призначення, зважування на в'їзді та виїзді, повинен бути передбачений чітко позначений пішохідний перехід, що забезпечує доступ та вихід із транспортного засобу. Если водителям необходимо выйти из транспортных средств доставки, например, в пункте назначения, взвешивания на въезде и выезде, должен быть предусмотрен четко обозначенный пешеходный переход, обеспечивающий доступ и выход из транспортного средства.
1.3.
Замовник несе відповідальність за безпеку водія під час перебування на його території. Заказчик несет ответственность за безопасность водителя во время его пребывания на его территории.
1.4.
Всі дороги всередині мають бути чітко позначені та добре освітлені вночі. Все дороги внутри должны быть четко обозначены и хорошо освещены ночью.

2. Пункт доставки

Вимоги Требования
Доставка асфальту на об'єкт
 • 2.1. Зведіть до мінімуму необхідність керування авто заднім ходом. Якщо передача заднього ходу необхідна, дотримуйтесь правил. 2.1. Сведите к минимуму необходимость вождения автомобиля задним ходом. Если передача заднего хода необходима, соблюдайте правила.
 • 2.2. Уникайте дій, які можуть негативно вплинути на доставку. 2.2. Избегайте действий которые могут отрицательно повлиять на доставку.
 • 2.3. Транспортний засіб доставки повинен рухатися так, щоб мінімізувати ризик ковзання. 2.3. Транспортное средство доставки должно двигаться так, чтобы минимизировать риск скольжения.
 • 2.4. Територія навколо пункту доставки повинна бути в чистоті і не мати перешкод, які потребують зупинки. 2.4. Территория вокруг пункта доставки должна содержаться в чистоте и не иметь препятствий, требующих остановки.
 • 2.5. Мати відповідні системи (наприклад, ємність з піском) для збирання будь-яких рідин, злитих зі шлангів та труб. 2.5. Иметь соответствующие системы (например, емкость с песком) для сбора любых жидкостей, слитых из шлангов и труб.
 • 2.6. Вся зона розвантаження має бути достатньо освітлена. 2.6. Вся зона разгрузки должна быть достаточно освещена.
 • 2.7. Навколо транспортного засобу доставки має бути достатній простір для забезпечення безперешкодного руху. 2.7. Вокруг транспортного средства доставки должно быть достаточное пространство для обеспечения беспрепятственного движения.
 • 2.8. По можливості 6-метрова зона має бути позначена знаками "закрито" або огорожами. 2.8. По возможности 6-метровая зона должна быть обозначена знаками "закрыто" или ограждениями.
 • 2.9. Пункт доставки повинен мати безпечний шлях для евакуації водія у разі надзвичайної ситуації. 2.9. Пункт доставки должен иметь безопасный путь для эвакуации водителя в случае чрезвычайной ситуации.
 • 2.10. Поблизу повинні бути розташовані прості інструкції з експлуатації та процедур, що легко простежуються. 2.10. Поблизости должен быть расположены легко прослеживаемые простые инструкции по эксплуатации и процедурам.
 • 2.11. Маршрутизація повинна враховувати вплив руху техніки у безпосередній близькості до пункту доставки, поруч із під'їзними шляхами. 2.11. Маршрутизация должна учитывать влияние движения техники в непосредственной близости от пункта доставки, рядом с подъездными путями.

3. Рятувальне обладнання Спасательное оборудование 3.1.

3.1. Розташування обладнання для забезпечення безпеки має бути чітко позначене.
3.2. Обладнання, що використовується в аварійних ситуаціях, має експлуатуватися належним чином, регулярно перевіряються та/або тестуватись. Ці дії повинні виконуватися належним чином та документуватися.
3.3. У районі пункту доставки має бути як мінімум один порошковий вогнегасник.
3.4. Вогнегасники повинні зберігатися у відповідних ящиках або захисних чохлах проти погодних умов, щоб забезпечити їх постійну ефективність.
3.5. У зоні видачі має бути хоча б один аварійний душ. Рекомендується, щоб душ знаходився на відстані щонайменше 6 метрів і не більше 20 від точки розвантаження. Якщо душ менше 6 метрів, захистіть його від можливого розбризкування бітуму.
3.6. Душ повинен забезпечувати негайну подачу постійного потоку чистої води не менше 15 хвилин з моменту включення у будь-який час, у тому числі при негативних температурах.
3.7. У разі тимчасової перерви у роботі душа необхідне надання відповідної альтернативної системи.
3.8. Інформація про те, як боротися з опіками, спричиненими асфальтом, має бути вивішена на видному місці у зоні доставки.
3.9. Потрібна доступна подальша медична допомога.
3.1. Расположение оборудования для обеспечения безопасности должно быть четко обозначено.
3.2. Оборудование, используемое в аварийных ситуациях, должно эксплуатироваться надлежащим образом, регулярно проверяются и / или тестироваться. Эти действия должны выполняться надлежащим образом и документироваться.
3.3. В районе пункта доставки должен быть как минимум один порошковый огнетушитель.
3.4. Огнетушители должны храниться в подходящих ящиках или защитных чехлах против погодных условий, чтобы обеспечить их постоянную эффективность.
3.5. В зоне выдачи должен быть хотя бы один аварийный душ. Рекомендуется, чтобы душ находился на расстоянии не менее 6 метров и не более 20 от точки выгрузки. Если душ менее 6 метров, защитите его от возможного разбрызгивания битума.
3.6. Душ должен обеспечивать немедленную подачу постоянного потока чистой воды не менее 15 минут с момента включения в любое время, в том числе, при отрицательных температурах.
3.7. В случае временного перерыва в работе душа необходимо предоставление подходящей альтернативной системы.
3.8. Информация о том, как бороться с ожогами, вызванными асфальтом, должна быть вывешена на видном месте в зоне доставки.
3.9. Должна быть доступна дальнейшая медицинская помощь.
UKR
RUS